مار از پونه بدش می آمد

هر وقت کسی دوست نداشته باشد کسی را ببیند به دیدن بی موقع او می گوید:

«مار از پونه بدش می آمد، دم خانه اش سبز میشه.»

/ 2 نظر / 30 بازدید
persian friends

نصیب هیچ کس نشوند این اشغال های بودار [وحشتناک]