خیانت

همانا خداوند بزرگ‌ می‌فرماید: تا زمانی که دو شریک (‌نسبت به هم) ‌خیانت نکرده‌اند، من سومین نفر هستم ولی زمانی که خیانت شد،‌ من از بین آن دو شریک می‌روم.
حضرت محمد (ص)

اگر کسی یک بار به تو خیانت کرد، این اشتباه او است و اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد، این اشتباه تو است.
(دالایی لاما)

کودکان اعتماد می کنند، زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند. معجزه آنگاه رخ می دهد که این اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم.
(بوبن)

/ 2 نظر / 27 بازدید
persian friends

متنفر کننده واژه زندگی ام! راه قطع رابطه ام با هر اشغالی که این خصلت رو داشته باشد!