نیازمندی

چهار چیز است که یکی از آنها در خانه‌ای داخل نمی‌شود مگر این که آن را خراب کرده و با برکت، ساخته نمی‌شود:‌ خیانت و دزدی و نوشیدن شراب و زنا.
حضرت محمد (ص)

کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد: افسردگی، دزدی و نیازمندی.
(فرانسوا ولتر)


/ 2 نظر / 29 بازدید
persian friends

درسته چون هر کدام از این اخلاق ناپسند نتیجه اش فساد و تباهی فرد ،خانواده و جامعه انسانی هست! کار و تلاش،قناعت برای دوری از نیازمندی!