عشق فرصتی برای کشف خودمان در اختیارمان قرار میدهد

عشق فرصتی برای کشف خودمان در اختیارمان قرار میدهد. چیزهایی درمورد خودمان که دوست داریم را یاد میگیریم، چیزهایی که دوست داریم تغییر دهیم و خصوصیات و ارزشهایی که در فرد مقابل به دنبال آن هستیم.

/ 2 نظر / 29 بازدید
persian friends

چون می خواهی با یک نفر زندگی کنی پس باید بشناسی طرف رو و همین باعث شناخت از شخص مقابل و آدمهای اطراف می شود آنچه برای زندگی بهتر لازم هست و خودت بهتر می شناسی عیب هایت و خوبی هایت رو !!! برای بهتر بودن تلاش می کنی چون نمی خواهی فرصت زندگی کردن رو از دست بدهی! باید آدم خودش و اول بشناسد عیب هایش رو بر طرف کند تا در روابط با دیگران کمتر دچار مشکل باشد این به نفع هر دو طرف هست ! عشق تنها وسیله ای هست تا آدم مناسب خودت و پیدا کنی! چون آدم کسی رو دوست دارد که بدرد زندگی هم بخورند!