بزرگواری، یعنی فراتر رفتن از ناتوانی‌های آدمی و از وابستگی به دیگران

بزرگواری، یعنی فراتر رفتن از ناتوانی‌های آدمی و از وابستگی به دیگران.

(آبراهام مازلو)

وابستگی مثل نارنجکی هست که ضامن اش دست دیگران است! هر زمان بخواهند آدم وابسته یا ملت وابسته رو نابود می کنند! هیچ وقت الهی محتاج هیچ کس با تلاش و آگاهی نشوی!قلب

نویسنده: persian friends [http://persianfriends.persianblog.i

/ 3 نظر / 27 بازدید
persian friends

وابستگی مثل نارنجکی هست که ضامن اش دست دیگران است! هر زمان بخواهند آدم وابسته یا ملت وابسته رو نابود می کنند! هیچ وقت الهی محتاج هیچ کس با تلاش و آگاهی نشوی![قلب]