شر

تنهایی بهتر از همنشینی با انسان بد است و داشتن همنشین خوب، بهتر از تنهایی است و کلام (سخن گفتن) نیکو، بهتر از سکوت و سکوت، بهتر از سخن شر (بد و فتنه‌انگیز و زشت) است.

حضرت محمد (ص)

 

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است.

(سقراط)

/ 2 نظر / 32 بازدید
persian friends

خدا همه رو از هر چی شر هست دور کند! جن و انس و هر مدلش![وحشتناک]