ما تکرار می شویم

ما تکرار می شویم و چقدر مهم است که چه تکراری از خود به جای بگذاریم؛ تکرار ملال آور یا تکراری دوست داشتنی.

/ 2 نظر / 30 بازدید
persian friends

تکرارهای خوب نتیجه زندگی ماست! چه خوب بود تکرار هاش دنیا همش خوب بود! آگاهی! رفتار درست! و...