فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !
روز خوب به تو شادی میدهد،
روز بد به تو تجربه،
و بدترین روز به تو درس میدهد ...!
فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود،
اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست ...
تولد ... کودکی ... جوانی... پیری و دیگر هیچ ...

/ 2 نظر / 31 بازدید
persian friends

درسته! اما لحظات عمر انسان برای بهتر ساختن زندگی تکرار نمی شود!