حکیمان مال را از برای آن دارند که محتاج فرومایگان نگردند

حکیمان مال را از برای آن دارند که محتاج فرومایگان نگردند.

ارسطا طالیس

/ 1 نظر / 31 بازدید
persian friends

سعی کن با تلاش و درایت خودت در زندگی محتاج کسی و نا کس نباشی! الهی!