هیچ گلی عطر، رنگ و زیبایی مادر را ندارد.

هیچ گلی عطر، رنگ و زیبایی مادر را ندارد.

(ارنست همینگوی)

 

تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند.

(رالف والدو امرسون)

خواب دیدم مادرم رو از دست دادم! آنقدر دلگیر شدم! آمدم این مطلب رو گذاشتم! قدر مادرهایمان بدانیم! که دیگه همتایی مثل اونها پیدا نمیشه! کسی برای آدم مادرش نمی شود! خدا مادرهای همه رو برایشان حفظ کند! الهی!
نویسنده: persian friends [http://persianfriends.persianblog.ir]


/ 1 نظر / 29 بازدید
persian friends

خواب دیدم مادرم رو از دست دادم! آنقدر دلگیر شدم! آمدم این مطلب رو گذاشتم! قدر مادرهایمان بدانیم! که دیگه همتایی مثل اونها پیدا نمیشه! کسی برای آدم مادرش نمی شود! خدا مادرهای همه رو برایشان حفظ کند! الهی!