انسانهـای خــوب

انسانهـای خــوب ،
خــوشبختـی را تعقیـب نمیکننـــد؛
زنـــدگـی میکننــد و خــوشبـختـی
پـاداش مهـــربــانـی هــا، صداقتهــا،
درستکاری هـا و گذشت هــای آنهــاست ...!

/ 2 نظر / 27 بازدید