ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ..
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺩﺭ ﻫﺴﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ..
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﻭﺩ ..
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ "...
ﮐﯿﺖ ﺩﯼ ﮐﺎﻣﻠﻮ

مثلا جوانی! رو نمی تونی برای همیشه نگه داری! اما می تونی ازش بهترین استفاده رو داشته باشی! آره واقعا باید عاشقانه دوست داشت نعمت های خوب رو و ازش درست استفاده کرد!قلب
نویسنده: persian friends [http://persianfriends.persianblog.ir]
 
همینطوره .... افسوس.... قدر روزهای زندگی مون و لحظه های خوشش رو باید بیشتر بدونیم و نهایت استفاده رو ببریم لبخندگل
نویسنده: سپیده عمه آریانا [http://littleangle.persianblog.ir/]
/ 3 نظر / 29 بازدید
persian friends

مثلا جوانی! رو نمی تونی برای همیشه نگه داری! اما می تونی ازش بهترین استفاده رو داشته باشی! آره واقعا باید عاشقانه دوست داشت نعمت های خوب رو و ازش درست استفاده کرد![قلب]

سپیده عمه آریانا

همینطوره .... افسوس.... قدر روزهای زندگی مون و لحظه های خوشش رو باید بیشتر بدونیم و نهایت استفاده رو ببریم [لبخند][گل]