کار را باید به کاردان سپرد

کار را باید به کاردان سپرد!

/ 1 نظر / 31 بازدید
persian friends

درست هست! اگر مهارت نداری کار رو بده دست کسی که مهارت دارد! تا ضرر نکنی! خودت هم راضی باشی! این هم نیاز به شناخت دارد! پیدا کردن شخص با تجربه و با مهارت کافی! هر کسی نمی تونه مفید باشد! کار و خراب می کند! اون وقت باید افسوس بخوری چرا این کار رو دست هر کسی دادم!